Deklaracja dostępności Strony internetowej Centrum Kultury Gminy Kutno

Centrum Kultury Gminy Kutno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Centrum Kultury Gminy Kutno.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny
 • filmy nie zawierają napisów przeznaczonych dla osób z dysfunkcją słuchu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Liliana Urbańczyk-Wójcik.
 • E-mail: sekretariat@ckgk.pl
 • Telefon: 24 363 48 45

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kutno
 • Adres: Leszczynek 49a,
  99-300 Kutno
 • E-mail: sekretariat@ckgk.pl
 • Telefon: 24 363 48 45

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zdjęcie przedstawia wejście do budynku AInfrastruktura obiektu została zaprojektowana zgodnie z koncepcją "uniwersalnego projektowania" i dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Posiadamy specjalne miejsca parkingowe w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynków, przy przejściach dla pieszych krawężniki są opuszczone, a dojazd do głównych wejść jest bezprogowy. Wejście główne do  budynku A (XIX wiecznego dworu) znajduje się bezpośrednio na poziomie terenu. Wejście główne do budynku B posiada pochylnię. Od strony parkingu znajduje się drugie wejście do budynku B, jednakże nie jest ono dostosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami (schody). Dodatkowo toalety dla osób z niepełnosprawnościami dostępne są z holu wejściowego w budynkach A i B, wyposażone w urządzenia dostosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami, z zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni manewrowej i zestawu uchwytów.

Zdjęcie przedstawia wejście wraz z podjazdem do budynku B Wejścia do budynków nie są zabezpieczone bramkami. Przy schodach znajdują się barierki/poręcze. W budynkach nie ma windy ani systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach nie ma oznaczeń kontrastowych, ani w alfabecie brajla. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wejścia dostępne są w godzinach pracy instytucji oraz w trakcie organizowanych wydarzeń.

Sekretariat instytucji znajduje się w budynku B, na parterze. Od strony wejścia głównego brak przeszkód w dostępie do sekretariatu drzwi wejściowe bezprogowe, szeroki korytarz).