"Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź
Tam dobre serca mają,
Żli ludzie ,wierzaj mi,
Ci nigdy nie śpiewają”
                   Johann Wolfgang Goethe

Leszczynianki plener 36

Zespół wokalno-instrumentalny Leszczynianki powstał w 2010 r. przy Ośrodku Kultury Gminy Kutno w Leszczynku. W zespole śpiewa 18 osób, a do 2020 roku przygrywała mu kapela Okowita. Zespół bierze udział w konkursach, przeglądach i festiwalach ludowych, występując zarówno na scenach lokalnych powiatu kutnowskiego, jak też na imprezach wojewódzkich i ponadregionalnych. Leszczynianki mają na swoim koncie istotne osiągnięcia: wyróżnienia na XV Jarmarku św. Brunona w Giżycku w 2014 r. ,w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Zapomnianej w Wiśniowej Górze w 2017  r. , II miejsce podczas konkursu solistów i zespołów "Zaskocz nas...na Ludowo"
w Rowach w 2017 r.  oraz II miejsce w kategorii zespoły wokalno-instrumentalne w Festiwalu Muzyli Ludowej "Złota Leszczyna" w 2020 r. Działalność zespołu Leszczynianki została wyróżniona  przez Sejmik Województwa Łódzkiego w 2019 r. poprzez przyznanie ngrody w dziedzinie kultury. 

Od 2020 roku Zespół stał się stowarzyszeniem i działa pod nazwą Zespół Ludowy "Leszczynianki". Siedziba stowarzyszenia znajduje się w zabytkowym dworze w Leszczynku, w którym mieści się Centrum Kultury Gminy Kutno. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. Statutowe cele Stowarzyszenia to między innymi:

1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2. Poszerzenie grona miłośników i sympatyków śpiewu ludowego;
3. Wychowanie członków Zespołu w duchu zrozumienia i poszanowania wartości tradycji i kultury ludowej oraz jej twórców
4. Propagowanie polskiego folkloru, tańca, pieśni i muzyki;
5. Upowszechnianie i rozwijanie w społeczeństwie wiedzy o twórczości ludowej
6 .Umożliwianie korzystania z ciekawej i pożytecznej formy czynnego wypoczynku po nauce i pracy.
7. Integracja międzypokoleniowa i krzewienie i podtrzymywanie lokalnych tradycji w szczególności wokalnych.
8. Działanie na rzecz promocji gminy Kutno i Centrum Kultury Gminy Kutno
9. Pomoc osobom niepełnosprawnym i osobom potrzebującym.

 Kontakt: Urszula Radzimirska  tel. 724 997 913