Zgodnie z zawartą umową nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0001/17-00 z Instytucją Zarządzającą Województwem Łódzkim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego realizowany jest projekt pn.:„Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wartość projektu wg wg w/w umowy i aneksu:
Wartość ogólna – 10 937 983,68 zł. dofinansowanie w na łączną kwotę 6 200 944,84 zł. w tym: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 922 250,69 zł, z budżetu państwa: 278 694,15 zł.

W ramach projektu realizowane są zadania:

Zadanie nr 1 – Infrastruktura turystyczna, w tym: Branża budowlana, sanitarna, elektryczna (budynek A+B),sieci i przyłącza wod-kan, sieci i przyłącza elektryczne, instalacje teletechniczne-monitoring, instalacja fotowoltaiczna 10kWp, instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacje grzewczo-chłodnicze (budynek A+B), instalacje zewnętrzne ciepłownicze i c.w.u., odnawialne źródła ciepła wraz z wymiennikiem gruntowym, zagospodarowanie terenu – drogi, chodniki z płyt kamiennych, zagospodarowanie terenu (Parking, Ogrodzenie, konstrukcja pod panele fotowoltaiczne, prace ziemne/porządkowe)

Wykonawca: 
Konsorcjum: GRUPA EKOENERGIA Sp. z o.o. Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice i ECO-THERM Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 177/179, 99-400 Łowicz

Zgodnie z zawartą umową i aneksami:
• wartość zadania nr 1 jest na kwotę brutto 9.750.936,35 PLN
• termin zakończenia zadania nr 1 – 10.04.2020 r.

Całkowite zaawansowanie robót – 90%

Zadanie 2 – Zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia projektu, w tym: Boisko, Piłkochwyty, Nawierzchnia placu zabaw i siłowni, Urządzenie placu zabaw, urządzenie siłowni, ST-B mała architektura, składana scena plenerowa, urządzenie parku, zakup i montaż małej architektury.

Wykonawca: 
Konsorcjum: GRUPA EKOENERGIA Sp. z o.o. Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice i ECO-THERM Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 177/179, 99-400 Łowicz

Zgodnie z zawartą umową i aneksami:
• wartość zadania nr 2 jest na kwotę brutto 528.720,00 PLN 
• termin zakończenia zadania nr 2 – 10.04.2020 r.

Całkowite zaawansowanie robót – 90%

Zadanie 3 – Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego, w tym m.in. organizacji cyklicznych imprez turystycznych: zakup instrumentów i sprzętu muzycznego, zakup wyposażenia artystycznego, wyposażenie kina letniego oraz sceny letniej, wyposażenie Sali widowiskowej, wyposażenie punktu informacji turystycznej, wyposażenie punktu informacji turystycznej – multimedialna sala obsługi turysty, zakup wyposażenia – oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych (drogowskazy, informacyjna tablica turystyczna, tablica – punkt informacji turystycznej na obiekcie), zakup stojaków rowerowych na potrzeby rozwoju turystyki aktywnej – rowerowej.


Planowany termin przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy – marzec 2020 r. Rozpoczęcie realizacji zadania po zakończeniu o odbiorze końcowym zadania nr 1. Planowany termin zakończenia zadania nr 3: czerwiec 2020 r.

Zadanie 4 – Kampanie promująca ofertę turystyczną, w tym: Portal internetowy, Folder turystyczny.
Planowany termin przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy – marzec 2020 r. Rozpoczęcie realizacji zadania po zakończeniu o odbiorze końcowym zadania nr 1. Planowany termin zakończenia zadania nr 4: czerwiec 2020 r.

Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski pełni Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o.

Ostateczny termin zakończenia wszystkich zadań oraz rozliczenie projektu maksymalnie do dnia 30.06.2020 r.

logu UE